Tag Archives: پیمانکار

قرارداد اسکلت فلزی

در این مطلب  فایل نمونه  قراداد ساختمانی،قرارداد اسکلت فلزی را که  طبق مقرارت ملی ساختمان تنظیم و تصویب شده است را دریافت میکنید

بسمه تعالی

قرارداد اسکلت فلزی

 

این قرارداد فیمابین شرکت            به نمایندگی            به نشانی                   تلفن           که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای             فرزند             به شماره شناسنامه          صادره از

و به نشانی              تلفن        که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

 

ماده یک- موضوع قرارداد

تأمین مصالح، ساخت، نصب، مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه                واقع در            طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار.

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

 

ماده سه: مدت قرارداد:

مدت قرارداد جمعاً      روز از تاریخ           الی            می باشد.

 

ماده چهار- مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد          ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره- به این قرارداد هیچگونه تعدیلی یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت.

 

ماده پنج- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأئید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد نمود.

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پمانکار و تأئید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

 

 

ماده شش- تعهدات پیمانکار

6-1- قبل از شروع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی، کلیه وسایل و ابزارهای اندازه گیری فشار، شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگهای گاز و هوا باید کنترل شوند.

6-2- کارگران جوشکار باید در هنگام کار، لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن اشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفافردی از جمله عینک، نقاب، دستکش ساقه دار حفاظتی باشند. همچنین لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد.

6-3- در مکانهایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداری می شود و یا در نزدیکی مواد با دستگاههایی که گرد و غبار، بخار و یا گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند، باید از عملیات جوشکاری و برش حرارتی جلوگیری بعمل آید.

6-4- در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوشش قلع، روی و نظایر آن صورت می گیرد، لازم است دود و گازهای نا شی از جوشکاری به طرق مناسب و موثر سریعاً به خارج از محل کار هدایت شوند.

6-5- جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایند.

6-6- از هر نوع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابل انفجار و قابل اشتعال باید جلوگیری بعمل آید. همچنین عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن خالی که قبلاً حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازهای قابل انفجار ایجاد شود، باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود

داخل ان بطور کامل بوسیله بخار یا مواد موثر دیگر شستشو شده و دریچه های آن کاملاً باز باشد.

قسمتی از حجم آن به وسیله آب پر شود.

6-7- برای نشت یابی به روی شیلنگ های برشکاری و جوشکاری و اتصالات آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود.

6-8- در هنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری، جریان گاز باید از طریق شیر و رگلاتور قطع گردد و از روشهای خطرناک و غیر ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیداً خودداری بعمل آید.

6-9- برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک با شعله پیلوت(گیرانه) استفاده شود.

6-10- در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب، دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد.

9-11- بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین موثر بوده و همچنین کابلهای آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هر گونه خوردگی و زدگی باشد.

6-12- در پایان هر گونه عملیات جوشکاری و برشکاری، باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری، محل را ترک نمایند.

6-13- سطل های آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل که به منظور ا طفاء حریق بکار می روند، باید در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند، نصب و آماده استفاده باشند.

6-14- جعبه کمک های اولیه که دارای وسایل ضروری  اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد. باید در جای مناسب نصب و از هر گونه آلودگی و گرد و غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگان باشد.

6-15- در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل، تجهیزات و مصالح وجود دارد، باید از کلاه های ایمنی استاندارد استفاده شود.

6-16- برای کارهایی از قبیل جوشکاری (در ارتفاع بیش از 5/3 متر) که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد، باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود.

6-17- قبل از هر بار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار، کلیه قسمتها و اجزاء آن باید از نظر داشتن خوردگی، بریدگی ویا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.

6-18- به هنگام جوشکاری و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای صورت و چشم کارگران می شود، باید عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

6-19- برای کلیه کراگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارد، باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

6-20- برای جوشکارانی که در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند، باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

6-21- برپا نمودن و نصب اعضاء فلزی سازه و انجام سایر کارهای فلزی، باید توسط اشخاص ذیصلاح صورت گیرد.

6-22- در موقع نصب و برپایی اعضای فلزی از قبیل ستونها، تیرها یا خرپاها، باید قبل از جدا کردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها، حداقل نصب پیچ و مهره ها بسته شده یا جوشکاری لازم انجام گرفته باشد.همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر، عضو زیرین سازه باید صد در صد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.

6-23- برای بالا بردن تیر آهن و سایر اجزای فلزی باید از کابلها و طناب های مخصوص استفاده شود همچنین برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل فلزی در اثر خمش بیش از حد، باید قطعات چوب یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود و نیز استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایز اجزای فلزی مجاز نمی باشد.

6-24- در شرایط نا مساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید، باید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری بعمل آید. همچنین تیرآهنها و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب، آغشته به برف، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند.

6-25- در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلزی، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری بعمل آید.

6-26- قبل از بالا کشیدن تیرآهن ها و قطعات فولادی، اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که در معرض سقوط باشند، باید برداشته شوند و در شرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند.                                     

6-27- در هنگام بالا بردن تیر آهن ها و سایز قطعات فولادی به وسیله بالابر و جرثقیل، باید بوسیله چند رشته طناب و بطور دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناک آنها جلوگیری نمود.

6-28- در قسمتهای مناسبی از قطعات فولادی و اجزاء تشکیل دهنده اسکلتهای فلزی باید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب طناب مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود.

6-29- قطعات فولادی مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند، حتی الامکان باید در روی زمین مونتاژ و متصل گردند.

 

ماده هفت- مشخصات فنی

7-1- پیمانکار باید اقبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه اندازه گذاری ها را در نقشه های معماری و استراکچر، برق و تأسیسات را با همدیگر هماهنگ نماید.

7-2- فولاد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع St37-2 مطابق استاندارد (DIN) آلمان می بشاد.

7-3- آنکر بولت های مورد استفاده از نوع مقاومت بالا (AII) می باشد.

7-4- مهره های مورد مصرف جهت بستن اتکربولت ها از نوع اعلاء (DIN8.8) می باشد.چ

7-5- الکترودهای مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع (AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد.

7-6- سایز الکترودهای مصرفی 25/3 و 4 و 5 برحسب مورد جوشکاری براساس دستور کار مهندس ناسط مقیم تعیین خواهد شد.

7-7- الکترودهای مصرفی باید کاملاً خشک باشد.

7-8- جوشکاری پایین تر از 5- درجه سانتیگراد غیر مجاز می باشد.

7-9- جوشکاری در معرض کوران هوا غیر مجاز می باشد.

7-10- وصله در اعضای اصلی سازه (ستون و پل و …) تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده از جوش نفوذی و یا فاصله مناسب از نقاط حداکثر تنش ایجاد گردد. محل وصله بایستی رادیوگرافی شود.

7-11- سازنده باید روش جوشکاری قطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تأئید کارفرما ارائه نموده و تا دریافت تأئیدیه، مجاز به هیچگونه عملیات جوشکاری نمی باشد.

7-12- کلیه جوشهای نفوذی باید توسط آزمایش های غیر مخرب (NDT) بازرسی گردد.

7-13- جوشهای گوشه در تیرهای اصلی و ستونها بدید توسط روش ذره مغناطیسی و یا رنگ نافذ کنترل شوند.

7-14- کنترل سختی فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشکاری براساس حداکثر سختی انجام شود.

7-15- کلیه جوشکاری ها ی ورق ناودانی، نبشی و غیره توسط گیوتین و ماشین برش برقی انجام می گیرد.

7-16- جهت ساخت ستونها، پل ها، تیرها، خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هر گونه اعوجاج و تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری بعمل آید.

7-17- جهت جوشکاری قطعات (ستونها، تیرها) نباید قطعه را با زور وارد شابلون کرده و جوشکاری نمائیم تا تنش های حبس شده در قطعات به وجود نیاید. بطوری کلی کلیه اعضا هر قطعه باید بصورت راحت جوشکاری شود.

7-18- رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت بر اساس آیین نامه های موجود (نشریه 55 سازمان مدیریت) اجباری می باشد.

7-19- کلیه جوشهای معمقی بصورت نفوذ کامل و جوشهای تخت بصورت زنجیری انجام گیرد.

7-20- قبل از جوشکاری و بعد از جوشکاری و قبل از اجرای ضد زنگ کلیه قطعات باید تمیزکاری گردد.

7-21- بعد از یخ خوردن ورقهای ستونها و اتصالات و سایر قطعات، محل یخ ها با دشتگاه فرز سنگ زده شود.

7-22- بعد از هر پاس جوشکاری گل جوش با برس (فرچه) برقی برداشته و تمیز می شود و پاس بعدی اجرا می گردد.

7-23- تنظیم نوبت جوشکاری می بایست طوری باشد که از هر گونه تغییر فرم قطعات از شکل هندسی کامل به شکل غیر هندسی جلوگیری شود.

7-24- مینیمم بعد جوشها در این اسکلت 6 میلی متر می باشد.

7-25- جهت بازرسی و کنترل کیفیت جوش می با یست از روش های زیر استفاده گردد.

الف) روش ماورای صوت   ب) روش پرتونگاری   ج) روش ذرات مغناطیسی

7-26- کلیه جوشکاریها اعم از نفوذی، تخت، گوشه و … باید توسط دستگاه دینام یا دیزل انجام گیرد.

7-27- نحوه تنظیم آمپر و نوع الکترود و سایر عوامل باید طوری باشد که بعد از هر پاس جوشکاری، روباره جوش راحت از روی جوش بلند شود.

7-28- آمپر جوشکاری نباید طوری باشد که نحوه ذوب باعث خوردگی فلز جوش شونده گردد و اگر این اتفاق بیافتد پیمانکار مسئول خسارت های ناشی از جوشکاری اسکلت خواهد بود.

7-29- سطوح جوشکاری ها (چه نفوذی، چه گوشه و تخت) کاملاً باید صاف باشد.

7-30- کلیه جوشکاری ها باید عاری از هرگونه تخلخل باشد.

7-31- کلیه پیچ های مصرفی در ساخت و نصب اسکلت باید از نوع اعلاء گالوانیزه (A325) و یا (DIN8.8) باشد.

7-32- کلیه پیچ ها با واشر مناسب نصب و سفت می گردد.

 

ماده هشت- تعهدات کارفرما

8-1- تأمین آب و برق مورد نیاز کار

8-2- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأئید قابل پرداخت است.

8-3- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز حق مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

 

ماده نه- موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد با واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

9-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

9-3- تأخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

9-4- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید.

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود.

تبصره یک- در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

تبصره دو- کارفرما حق خواهد داشت کلیه خساراتی که در اثر فسخ قرارداد متوجه او می گردد از سپرده های پیمانکار و یا مطالبات وی کسر نماید.

 

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و پنج تبصه و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

کارفرما پیمانکار

دانلود فایل pdf قرارداد اسکلت فلزی