Tag Archives: قرارداد تخریب

قرارداد تخریب

در این مطلب  فایل نمونه  قراداد ساختمانی،قرارداد تخریب را که  طبق مقرارت ملی ساختمان تنظیم و تصویب شده است را دریافت میکنید

بسمه تعالی

قرارداد تخریب

 

این قرارداد در تاریخ          فیمابین شرکت           به نمایندگی            به نشانی                   تلفن           که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای             فرزند             به شماره شناسنامه       صادره از

به نشانی               تلفن        که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و مبادله گردید.

 

ماده یک- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست است کلیه عملیات تخریب ساختمان واقع در                و دسته بندی و چیدمان آجرهای سالم و آهن آلات حاصل از تخریب به کارفرما.

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

 

ماده سه- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد           ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. مطابق نرخنامه پیوست چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود بر طبق نرخنامه پیوست

تبصره- به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

 

ماده چهار- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار، پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأئید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.

 

 

 

ماده پنج- مدت قرارداد

مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل ساختمان به پیمانکار        روز می باشد.

تبصره یک- در صورتی که پیمانکار باعث تأخیر با طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره دو- در صورتی که هیچگونه تقصیری در تأخیرات پیش آمده در انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد.

 

ماده شش- تعهدات پیمانکار

6-1- با اطلاع و همکاری موسسات ذیربط جریان آب، برق، گاز و سرویس های مشابه را قطع نماید. زمان و مدت قطع سرویس های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل، به اطلاع ساکنین ساختمانهای مجاور رسانده شود.

6-2- برنامه ریزی لازم برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب مجوز از شهرداری با رعایت مفاد بندهای ذیل اقدام لازم بعمل آید.

6-2-1- مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و معابر عمومی و سایر فضاهای عمومی، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی به شرطی امکان پذیر می باشد که قبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه پروانه ها و مجوزهای لازم به منظور اجرای عملیات ساختمانی، انبار کردن مصالح در پیاده روها، خیابانها و سایر فضاهای عمومی و استفاده از تسهیلات عمومی توسط کارفرما از شهرداری اخذ شود.

6-2-2- پیمانکار موظف است وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی را در جائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین، وسایل نقلیه، تأسیسات عمومی و ساختمانهای مجاور به وجود نیاید. مصالح و وسایل فوق شبها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند.

6-2-3- در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش، فروریختن یا ریزش احتمالی آن بعمل آید.

6-2-4- زمانی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود.

6-3- هنگامیکه بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیل ها باشد با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا جند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود:

6-3-1- گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر

6-3-2- نصب چراغهای چشمک زن یا علائم شبرنگ

6-3-3- نصب علائم آگاهی دهنده وسایل کنترل مسیر

6-3-4- ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده

6-4- احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است.

6-5- وسائل و تجهیزات لازم مناسب یا ممحل و نوع ساختمان و روش تخریب تهیه شود.

6-6- برنامه ریزی برای جمع اوری و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها انجام شود.

6-7- کلیه شیشه های ساختمان موردت خریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.

6-8-  در عملیات تخریب باید کارگران با تجربه بکار گرفته شده و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت و دستورالعمل ها، روشها و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان گوشزد نمایند.

6-9- کلیه راههای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکانها، راهروها، نردبانها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می شود، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند.

6-10- هر یک از اجرای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده اعم از کف، کف موقت، چوب بست، پله های موقت، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران، پلکانها، نردبانها نباید بیش از دو سوم مقاومت نهایی خود، بارگذاری شوند.

6-11- میخ های موجود در تیرها با تخته های ناشی از تخریب باید بلافاظله به داخل چوب فروکوبیده یا کشیده شوند.

6-12- تخریب باید از بالاترین طبقه شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود، به نحوی که کف ها بار اضافی نداشته باشند و فشار جانبی به دیواره وارد نشود.

6-13- در پایان کار روزانه، قسمت های در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رها گردند و باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت های باقی مانده از عملیات تخریب و همچنین چب بست ها، شمع ها، سپرها،حائل ها و سایر وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی لازم را دارند.

6-14- انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع است در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انقال یابد.

6-15- قبل از تخریب سقفها باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد که هیچکس نتواند از آن رفت و آمد کند.

6-16- هنگام تخریب سقف، پس از برداشتن قسمتی از آن، باید روی تیرآهن ها، الوارهایی به عرض 25 سانتیمتر و ضخامت حداقل 5 سانتی متر بطور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوطه بتوانند در روی آنها بطور مطمئن مستقر شده و بکار خود ادامه دهند.

6-17- در تخریب طاق های شیروانی و چوبی ابتدا باید قسمت های پوششی سقف برداشته شود، سپس نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد.

6-18- هیچیک از تکیه گاهها نباید در طبقه ای برداشته شود. مگر آنکه کلیه قسمت های طبقه بالای آن قبلاً تخریب و برداشته شده باشد.

6-19-برای جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شود.

6-20- قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله سه متری از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.

6-21- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاوز ساخته شده اند باید با اجرای سازه های نگهبان انجام شود.

6-22- قبل از بریدن تیرآهن های سقف اقدامات لازم به منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش بعمل آید.

6-23- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید بطور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند. مگر اینکه تخلیه از داخل کانال های پیش بینی شده مخصوص انجام گیرد.

6-24- در صورتیکه مصالح قابل اشتعال جدا شده از ساختمان مورد تخریب، در همان محل انبار و نگهداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراهم شود.

6-25- ضایعات بدست آمده از مواد سمی، آزبست، یا مواد آلوده کننده، باید جدا از بقیه ضایعات به دقت نگهداری و بسته بندی شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند.

6-26- پیمانکار می با یستی در تمام مرحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأئید کارفرما نیز باشد معرفی نماید.

6-27- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأئید دستگاه نظارت رسیده باشد اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

6-28- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

6-29- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظق (کفش و کلاه ایمنی، دستکش و … نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند.

6-30- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و نشریه 55 سازمان مدیریت الزامی می باشد.

6-31- پرداخت هر گونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر وی و رفع آن بعهده پیمانکار می باشد.

6-32- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشتم

6-33- پیمانکار در حفاظت و حراست اموال کارفرما، ابزار، ماشین آلات، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و … نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگوئی و جبران است.

6-34- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل، و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

 

ماده هفت- تعهدات کارفرما

7-1- اخذ مجوز تخریب از شهرداری

7-2- بیمه پرسنل پیمانکار (بیمه مسئولیت کارفرما)

7-3- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأئید قابل پرداخت می باشد.

 

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد با واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

8-2- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

8-3- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

8-4- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید.

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده نه- دوره تضمین قرارداد

این قرارداد در نه ماده و سه تبصره و سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

کارفرما پیمانکار

 

دانلود فایل pdf قرارداد تخریب