Tag Archives: روش مصرف افزودنی های بتن

بتن حباب ساز Concrete Bubble

بتن حباب ساز

در مهندسی عمران، به هر گونه ایجاد عمدی حباب‌های ریز هوا در بتن، دَربَرگیری هَوا و به ماده‌ای که برای این کار به کار می‌رود افزودنی حباب هواساز گفته می‌شود.
اضافه کردن مواد حباب‌ساز به بتن سبب تولید حباب‌های ریز هوا در داخل بتن و بین سنگ دانه‌ها می‌شود. این حباب‌ها باید پس از سخت شدن بتن یا ملات در آن باقی بمانند.

مواد تشکیل دهنده افزودنی بتن حباب ساز
دیرگیرکننده‌ها که جزئی از مواد افزودنی بتن هستند برای کاهش فرآیند آب‌گیری در بتن کاربرد دارند. معروفترین دیرگیر کننده بتن شکر است. تفاوت خاصی در مقاومت نهایی بتن در حالت استفاده از دیرگیرکننده و بدون آن وجود ندارد.

 • کاریرد بتن حباب ساز
  افزایش دوام بتن در برابر یخ بستن و ذوب شدن پیاپی
  مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی سطح ناشی از یخ زداهای شیمیایی
  افزایش کارایی بتن و نفوذناپذیری بتن سخت شده به میزان زیاد
  افزایش میزان روانی بتن
  دادن حالت ارتجاعی و فنری به بتن
  کاهش جدا شدن دانه‌ها و آب انداختن بتن
 • مواد حباب‌ساز
  چربی‌های طبیعی
  اسید استتاریک
  اسید اولئیک
  مواد کف کننده
  پودر آلومینیوم در مجاورت قلیایی‌ها
  ترکیبات شوینده