Tag Archives: قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی

در این مطلب  فایل نمونه  قراداد ساختمانی،قرارداد بتن ریزی را که  طبق مقرارت ملی ساختمان تنظیم و تصویب شده است را دریافت میکنید

بسمه تعالی

قرارداد بتن ریزی

 

این قرارداد در تاریخ           فیمابین شرکت           به نمایندگی            به نشانی                   تلفن           که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای             فرزند             به شماره شناسنامه          صادره از

و به نشانی              تلفن        که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

 

ماده یک- موضوع قرارداد

1-1- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته یا 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

1-2- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

1-3- حمل و پمپاژ و ویبره کردن (متراکم کردن)بتن

1-4- تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل های لازم

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

2-3- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

 

ماده سه- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً                    ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. براساس نرخنامه ذیل:

3-1- بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                    ریال

3-2- بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                         ریال

3-3- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب                                             ریال

3-4- مضرس کردن، آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپها و موارد مشابه متر مربعی       ریال

3-5- لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی                                                  ریال

 

 

تبصره یک- اگر طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچ گونه اضافه بهائی علاوه بر قیمت های پیش بینی شده در این قرارداد، پرداخت نمی شود.

تبصره دو- چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری ابشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گرددد.

تبصره سه- هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود.

تبصره چهار- بابت بتن ریزی در ستونها و دیوارها اضافه بهائی معادل     درصد تعلق می گیرد.

تبصره پنج- بابت بتن ریزی پله ها و پاگردها اضافه بهائی معادل     درصد تعلق می گیرد.

تبصره شش- بابت بتن ریزی در بتن مسلح اضافه بهائی معادل      درصد تعلق می گیرد.

 

ماده چهار- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأئید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درسصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پمانکار و تأئید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

 

ماده پنج- مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً      روز/ ماه شمسی از تاریخ         لغایت       می باشد.

 

ماده شش- مشخصات فنی

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد.

6-1- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان (مصالح و فرآورده های ساختمانی) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.

6-2- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز، سخت، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده، پوشش های رسی، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند. مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.

6-3- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها، اسیدها، قلیاییها، املاح، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

6-4- در مورد مواد افزودنی در بتن باید:

الف) موثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایش مخلوط و بتن مورد کنترل و تأئید قرار گیرد.

ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود، باید سازگاری مواد مصرفی، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد. اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری هر یک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد.

6-5- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصیهای مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

6-6- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند، باید تمیز باشند.

6-7- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند.

6-8- قالبها باید به نحوی مناسب اندود شوند.

6-9- مصالح بنایی پر کننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.

6-10 قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب (ترمی) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند.

6-11- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده نا سالم دیگر زدوده شوند.

6-12- بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن بصورت همگن و در مخلوط کن پخش شود. قبل از پر کردن مجدد، باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد.

6-13- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روشهایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود. وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و یا هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند. این ضوابط برای کلیه روشهای بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ، تسمه نقاله، سیستم های بتن پاشی، چرخ دستی، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند.

6-14- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد.

6-15- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد.

6-16- بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

6-17- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد.

6-18- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملاً میلگردها و اقلام مدفون را در بر گیرد و قسمتهای داخلی و بخصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پر کند.

6-19- هنگام بتن ریزی، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد.

6-20- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشند.

6-21- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیوس کمتر نباشد.

6-22- عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطعی بتنی به 5 مگاپاسگال در دست باشد.

6-23- برای تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرائی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت.

6-24- در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده از روی آن زدود.

6-25- باید کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

 

ماده هفت- تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف و محل آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

7-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأئید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

7-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ        ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

7-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.

7-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأئید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

7-6- پیمانکار متعهد است با رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجرای عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

7-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت.

7-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

7-9-  پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

7-10- پیمانکار ملزم می گردد هر گاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد. حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تأئید را بکار گمارد.

7-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.                                     

7-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

7-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

7-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم به عهده پیمانکار می باشد.

 

ماده هشت- تعهدات کارفرما

8-1- تأمین آب و برق مورد نیاز کار

8-2- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

ماده نه- موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد با واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

9-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

9-3- تأخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

9-4- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید.

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود.

9-7- نقص هر یک از مواد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

 

کارفرما پیمانکار

 

دانلود فایل pdf قرارداد بتن ریزی