Tag Archives: آشنايي با انواع قراردادها

قرارداد تخریب

در این مطلب  فایل نمونه  قراداد ساختمانی،قرارداد تخریب را که  طبق مقرارت ملی ساختمان تنظیم و تصویب شده است را دریافت میکنید

بسمه تعالی

قرارداد تخریب

 

این قرارداد در تاریخ          فیمابین شرکت           به نمایندگی            به نشانی                   تلفن           که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای             فرزند             به شماره شناسنامه       صادره از

به نشانی               تلفن        که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و مبادله گردید.

 

ماده یک- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست است کلیه عملیات تخریب ساختمان واقع در                و دسته بندی و چیدمان آجرهای سالم و آهن آلات حاصل از تخریب به کارفرما.

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

 

ماده سه- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد           ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. مطابق نرخنامه پیوست چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود بر طبق نرخنامه پیوست

تبصره- به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

 

ماده چهار- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار، پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأئید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.

 

 

 

ماده پنج- مدت قرارداد

مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل ساختمان به پیمانکار        روز می باشد.

تبصره یک- در صورتی که پیمانکار باعث تأخیر با طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره دو- در صورتی که هیچگونه تقصیری در تأخیرات پیش آمده در انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد.

 

ماده شش- تعهدات پیمانکار

6-1- با اطلاع و همکاری موسسات ذیربط جریان آب، برق، گاز و سرویس های مشابه را قطع نماید. زمان و مدت قطع سرویس های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل، به اطلاع ساکنین ساختمانهای مجاور رسانده شود.

6-2- برنامه ریزی لازم برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب مجوز از شهرداری با رعایت مفاد بندهای ذیل اقدام لازم بعمل آید.

6-2-1- مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و معابر عمومی و سایر فضاهای عمومی، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی به شرطی امکان پذیر می باشد که قبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه پروانه ها و مجوزهای لازم به منظور اجرای عملیات ساختمانی، انبار کردن مصالح در پیاده روها، خیابانها و سایر فضاهای عمومی و استفاده از تسهیلات عمومی توسط کارفرما از شهرداری اخذ شود.

6-2-2- پیمانکار موظف است وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی را در جائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین، وسایل نقلیه، تأسیسات عمومی و ساختمانهای مجاور به وجود نیاید. مصالح و وسایل فوق شبها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند.

6-2-3- در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش، فروریختن یا ریزش احتمالی آن بعمل آید.

6-2-4- زمانی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود.

6-3- هنگامیکه بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیل ها باشد با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا جند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود:

6-3-1- گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر

6-3-2- نصب چراغهای چشمک زن یا علائم شبرنگ

6-3-3- نصب علائم آگاهی دهنده وسایل کنترل مسیر

6-3-4- ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده

6-4- احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است.

6-5- وسائل و تجهیزات لازم مناسب یا ممحل و نوع ساختمان و روش تخریب تهیه شود.

6-6- برنامه ریزی برای جمع اوری و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها انجام شود.

6-7- کلیه شیشه های ساختمان موردت خریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.

6-8-  در عملیات تخریب باید کارگران با تجربه بکار گرفته شده و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت و دستورالعمل ها، روشها و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان گوشزد نمایند.

6-9- کلیه راههای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکانها، راهروها، نردبانها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می شود، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند.

6-10- هر یک از اجرای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده اعم از کف، کف موقت، چوب بست، پله های موقت، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران، پلکانها، نردبانها نباید بیش از دو سوم مقاومت نهایی خود، بارگذاری شوند.

6-11- میخ های موجود در تیرها با تخته های ناشی از تخریب باید بلافاظله به داخل چوب فروکوبیده یا کشیده شوند.

6-12- تخریب باید از بالاترین طبقه شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود، به نحوی که کف ها بار اضافی نداشته باشند و فشار جانبی به دیواره وارد نشود.

6-13- در پایان کار روزانه، قسمت های در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رها گردند و باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت های باقی مانده از عملیات تخریب و همچنین چب بست ها، شمع ها، سپرها،حائل ها و سایر وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی لازم را دارند.

6-14- انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع است در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انقال یابد.

6-15- قبل از تخریب سقفها باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد که هیچکس نتواند از آن رفت و آمد کند.

6-16- هنگام تخریب سقف، پس از برداشتن قسمتی از آن، باید روی تیرآهن ها، الوارهایی به عرض 25 سانتیمتر و ضخامت حداقل 5 سانتی متر بطور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوطه بتوانند در روی آنها بطور مطمئن مستقر شده و بکار خود ادامه دهند.

6-17- در تخریب طاق های شیروانی و چوبی ابتدا باید قسمت های پوششی سقف برداشته شود، سپس نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد.

6-18- هیچیک از تکیه گاهها نباید در طبقه ای برداشته شود. مگر آنکه کلیه قسمت های طبقه بالای آن قبلاً تخریب و برداشته شده باشد.

6-19-برای جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شود.

6-20- قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله سه متری از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.

6-21- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاوز ساخته شده اند باید با اجرای سازه های نگهبان انجام شود.

6-22- قبل از بریدن تیرآهن های سقف اقدامات لازم به منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش بعمل آید.

6-23- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید بطور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند. مگر اینکه تخلیه از داخل کانال های پیش بینی شده مخصوص انجام گیرد.

6-24- در صورتیکه مصالح قابل اشتعال جدا شده از ساختمان مورد تخریب، در همان محل انبار و نگهداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراهم شود.

6-25- ضایعات بدست آمده از مواد سمی، آزبست، یا مواد آلوده کننده، باید جدا از بقیه ضایعات به دقت نگهداری و بسته بندی شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند.

6-26- پیمانکار می با یستی در تمام مرحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأئید کارفرما نیز باشد معرفی نماید.

6-27- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأئید دستگاه نظارت رسیده باشد اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

6-28- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

6-29- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظق (کفش و کلاه ایمنی، دستکش و … نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند.

6-30- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و نشریه 55 سازمان مدیریت الزامی می باشد.

6-31- پرداخت هر گونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر وی و رفع آن بعهده پیمانکار می باشد.

6-32- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشتم

6-33- پیمانکار در حفاظت و حراست اموال کارفرما، ابزار، ماشین آلات، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و … نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگوئی و جبران است.

6-34- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل، و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

 

ماده هفت- تعهدات کارفرما

7-1- اخذ مجوز تخریب از شهرداری

7-2- بیمه پرسنل پیمانکار (بیمه مسئولیت کارفرما)

7-3- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأئید قابل پرداخت می باشد.

 

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد با واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

8-2- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

8-3- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

8-4- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید.

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده نه- دوره تضمین قرارداد

این قرارداد در نه ماده و سه تبصره و سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

کارفرما پیمانکار

 

دانلود فایل pdf قرارداد تخریب

قرارداد بتن ریزی

در این مطلب  فایل نمونه  قراداد ساختمانی،قرارداد بتن ریزی را که  طبق مقرارت ملی ساختمان تنظیم و تصویب شده است را دریافت میکنید

بسمه تعالی

قرارداد بتن ریزی

 

این قرارداد در تاریخ           فیمابین شرکت           به نمایندگی            به نشانی                   تلفن           که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای             فرزند             به شماره شناسنامه          صادره از

و به نشانی              تلفن        که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

 

ماده یک- موضوع قرارداد

1-1- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته یا 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

1-2- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

1-3- حمل و پمپاژ و ویبره کردن (متراکم کردن)بتن

1-4- تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل های لازم

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

2-3- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

 

ماده سه- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً                    ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. براساس نرخنامه ذیل:

3-1- بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                    ریال

3-2- بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی                         ریال

3-3- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب                                             ریال

3-4- مضرس کردن، آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپها و موارد مشابه متر مربعی       ریال

3-5- لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی                                                  ریال

 

 

تبصره یک- اگر طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچ گونه اضافه بهائی علاوه بر قیمت های پیش بینی شده در این قرارداد، پرداخت نمی شود.

تبصره دو- چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری ابشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گرددد.

تبصره سه- هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود.

تبصره چهار- بابت بتن ریزی در ستونها و دیوارها اضافه بهائی معادل     درصد تعلق می گیرد.

تبصره پنج- بابت بتن ریزی پله ها و پاگردها اضافه بهائی معادل     درصد تعلق می گیرد.

تبصره شش- بابت بتن ریزی در بتن مسلح اضافه بهائی معادل      درصد تعلق می گیرد.

 

ماده چهار- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأئید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درسصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پمانکار و تأئید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

 

ماده پنج- مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً      روز/ ماه شمسی از تاریخ         لغایت       می باشد.

 

ماده شش- مشخصات فنی

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد.

6-1- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان (مصالح و فرآورده های ساختمانی) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.

6-2- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز، سخت، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده، پوشش های رسی، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند. مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.

6-3- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها، اسیدها، قلیاییها، املاح، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

6-4- در مورد مواد افزودنی در بتن باید:

الف) موثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایش مخلوط و بتن مورد کنترل و تأئید قرار گیرد.

ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود، باید سازگاری مواد مصرفی، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد. اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری هر یک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد.

6-5- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصیهای مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

6-6- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند، باید تمیز باشند.

6-7- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند.

6-8- قالبها باید به نحوی مناسب اندود شوند.

6-9- مصالح بنایی پر کننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.

6-10 قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب (ترمی) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند.

6-11- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده نا سالم دیگر زدوده شوند.

6-12- بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن بصورت همگن و در مخلوط کن پخش شود. قبل از پر کردن مجدد، باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد.

6-13- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روشهایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود. وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و یا هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند. این ضوابط برای کلیه روشهای بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ، تسمه نقاله، سیستم های بتن پاشی، چرخ دستی، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند.

6-14- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد.

6-15- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد.

6-16- بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

6-17- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد.

6-18- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملاً میلگردها و اقلام مدفون را در بر گیرد و قسمتهای داخلی و بخصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پر کند.

6-19- هنگام بتن ریزی، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد.

6-20- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشند.

6-21- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیوس کمتر نباشد.

6-22- عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطعی بتنی به 5 مگاپاسگال در دست باشد.

6-23- برای تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرائی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت.

6-24- در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده از روی آن زدود.

6-25- باید کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

 

ماده هفت- تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف و محل آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

7-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأئید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

7-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ        ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

7-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.

7-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأئید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

7-6- پیمانکار متعهد است با رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجرای عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

7-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت.

7-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

7-9-  پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

7-10- پیمانکار ملزم می گردد هر گاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد. حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تأئید را بکار گمارد.

7-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.                                     

7-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

7-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

7-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم به عهده پیمانکار می باشد.

 

ماده هشت- تعهدات کارفرما

8-1- تأمین آب و برق مورد نیاز کار

8-2- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

ماده نه- موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد با واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

9-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

9-3- تأخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

9-4- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید.

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود.

9-7- نقص هر یک از مواد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

 

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

 

کارفرما پیمانکار

 

دانلود فایل pdf قرارداد بتن ریزی

آشنايي با انواع قراردادها و روش هاي تامين منابع مالي

آشنايي با انواع قراردادها و روش هاي تامين منابع مالي
الف. تامين منابع مالي
1- اعتبار اسنادي
به تعهدي گفته مي شود كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست (LC) اعتبار اسنادي
فروشنده برسد. هرگاه كه خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد به فروشنده نباشد، بانك موظف است باقيمانده يا تمام مبلغ
خريد را بپردازد. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار
مي گيرد. براي واردات اغلب كالاهاي وارداتي مانند البسه، خودرو، اقلام كشاورزي و صنتعي ا ز اعتبار اسنادي استفاده
مي كنند كه انواع آن عبارتند از:
1-1:اعتبار اسنادي وارداتي يا صادراتي:
به اعتباري كه خريدار براي واردات به كشور خود گشايش مي كند اعتبار وارداتي و اين اعتبار از لحاظ فروشنده كالا كه در
كشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتي م يباشد.
Revocable L/C :1-2 اعتبارات اسنادي قابل برگشت
در اين نوع اعتبار، خريدار و يا بانك گشايش كننده اعتبار مي تواند بدون اطلاع ذينفع، هرگونه تغيير يا اصلاحي در شرايط
اعتبار بوجود آورد (بدون اجازه فروشنده). واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چنداني نمي شود زيرا فروشنده اطمينان لازم
را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد. با كمال تعجب اگر خريدار ايراني بخواهد اعتبار قابل برگشت
گشايش نمايد سيستم بانكي از وي مجوز خاص بانك مركزي را مطالبه مي نمايد در حاليكه اعتبار غيرقابل برگشت احتياجي
به مجوز ندارد.
Inrevocable L/C :1-3 اعتبار اسنادي غير قابل برگشت
در اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانك گشاي ش كننده اعتبار موكول به
موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولاً از اين گونه اعتبار استقبال بيشتري مي كنند. بر اساس آخرين مقررات
اتاق بازرگاني بي نالملل در صورت عدم تصريح و سكوت در اعتبار اسنادي مبني بر قابل برگشت يا غيرقابل برگشت بودن
آن، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.
Confirmed L/C :1-4 اعتبار اسنادي تاييد شده
اعتباري است كه خريدار ملزم مي شود تا اعتبار صادره از سوي بانك خود را به تاييد هر بانك معتبر ديگر ك ه موردنظر
فروشنده است، برساند. اين نوع اعتبار اسنادي حاكي از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباري بانك صادركننده و يا وضعيت
متزلزل سياسي يا اقتصادي كشور خريدار است.
هم اكنون بسياري از فروشندگان خارجي تقاضاي اعتبارات تاييدشده از خريداران ايراني مي كنند كه اين مسئله به دو دليل
مي باشد اولا وضعيت سياسي و اقتصادي متزلزل ثانيا در سا لهاي پس از جنگ ايران و عراق بدليل كمبود ارز در سيستم
بانكي كشور، بانك مركزي خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب كرد در حاليكه بانك مركزي در زمان
سررسيد اعتبارات توانايي پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت كه باعث تاخيرهاي بلندمدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به
فروشندگان شد كه باعث ب ياعتمادي فروشندگان به بان كهاي ايراني شد.

1-5  : Unconfirmed L/C اعتبار اسنادي تاييد نشده
Confirmed اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانك ديگري گشايش مي يابد. اگر در شرايط اعتبار كلمه
ذكر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقي م يشود.
1-6:  Transferable L/C اعتبار اسنادي قابل انتقال
به اعتباري گفته مي شود كه طبق آن، ذينفع اصلي حق دارد همه يا بخشي از اعتبار گشاي ششده را به شخص يا اشخاص
انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يك امتياز براي فروشنده محسوب م يشود.
1-7  :  Untransferable L/C  اعتبار اسنادي غير قابل انتقال
به اعتباري گفته مي شود كه ذينفع حق واگذاري كل يا بخشي از آن را به ديگري ندارد . در تجارت بي ن الملل عرف بر
غيرقابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران براي گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانك مركزي م يباشد.
1-8  : Usance L/C  اعتبار اسنادي نسيه يا مدت دار (يوزانس)
اعتباري است كه وجه اعتبار بلافاصله پس از ارايه اسناد از سوي ذينفع، پرداخت نمي شود بلكه پرداخت وجه آن، بعد از مدت
تعيين شده صورت مي گيرد. در واقع فروشنده به خريدار مهلت مي دهد كه بهاي كالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد .
معامله يوزانس معمولا در كشورهايي انجام مي گيرد كه كمبود ارز دارند.
1-9:   At Sight L/C  اعتبار اسنادي ديداري
اعتباري است كه طبق آن بانك ابلاغ كننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت
تمامي شريط اعتبار از سوي وي، بلافاصله وجه آن را پرداخت مي كند.
1-10  Back to Back L/C اعتبار اسنادي پشت به پشت (اتكايي )

اين نوع اعتبار اسنادي متشكل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد كه خود به هر دليلي
قادر به تهيه و ارسال كالا نيست. به همين جهت با اتكا بر اعتباري كه به نفع وي گشايش يافته است اعتبار ديگري براي
فروشنده دوم (ذينفع دوم) كه مي تواند كالا را تهيه و ارسال كند، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.
1-11:  Red Clause L/C  اعتبار اسنادي ماده قرمز
در اين نوع اعتبار فروشنده مي تواند قبل از ارسال كالا، وجوهي را بصورت پيش پرداخت از بانك ابلاغ كننده يا تاييد كننده
دريافت كند. علت اين نامگذاري آن است كه اولين بار كه اين اعتبار گشايش يافت بانك بازكننده اعتبار براي جلب توجه
بانك ابلاغ كننده شرايط اعتبار را كه به مقداري از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت مي كند را با جوهر
قرمز نوشت كه از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.
1-12:   Revolving L/C اعتبار اسنادي گردان
اعتباري است كه پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش مي يابد در واقع بدون
احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد، اعتبار موجود خود به خود تجديد مي شود.

 

يوزانس
اعتبارات اسنادي مدت داري كه به ضميمه اسناد حمل كالا، برات عهده بانك گشاينده ارسال مي گردد را يوزانس گويند.
براتي كه توسط بانك بازكننده اعتبار قبولي داده شود را قبولي بانكي گويند، در اين حالت چنانچه ذينفع اعتبار ب ه وج ه نقد
نياز داشته باشد مي تواند قبولي بانكي را در بازار تنزيل و به وجه نقد تبديل نمايد. در اعتبار اسنادي يوزانس، خريدار كالا يا

خدمات مبلغ پرداختي را به صورت نسيه به فروشنده كالا پرداخت مي كند. هنگامي كه فروشنده كالا (ذينفع اعتبار اسنادي )
نسبت به حمل كالا اقدام و اسناد را بدون مغايرت به بانك ذيربط ارائه مي نمايد از تاريخ ارائه اسناد و پس از خاتمه يوزانس
مبلغ كالاي خود را از بانك مربوطه اخذ خواهد كرد. در يوزانس فروشنده توافق مي كند اصل مبلغ كالا را در موعد خ اصي
پس از تحويل كالا دريافت كند. مثلا وقتي خريدار بخواهد از تحويل بي كم و كاست كالاي وارداتي مطمئن باشد، از اين
روش استفاده مي كند.
فاينانس
در برخي مواقع، فروشنده مايل نيست وجه كالا را به صورت اعتبار اسنادي مدت دار دريافت نمايد از طرف ديگر خريدار
نيز به دليل فقدان نقدينگي قادر به پرداخت نقدي اعتبار اسنادي نمي باشد، در اين حالت معمولا خريدار از يك بانك ي ا
موسسه مالي درخواست مي كند كه وجه اعتبار اسنادي را به صورت نقدي به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت
شده را در يك دوره زماني مشخص از خريدار دريافت نمايد، اين روش پرداخت را فاينانس مالي و به موسسات تامين كنند ه
وجوه، فاينانسر مالي مي گويند. مثلاً وقتي خريدار در زمان خريد كل وجه را در اختيار نداشته باشد اما توان پرداخت آن را در
يك دوره زماني داشته باشد، از اين روش استفاده م يكند.